മഹായിടവക കൗൺസിലിൽ ബിഷപ്പിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷ പ്രസംഗം

The Treasury of Knowledge > മഹായിടവക കൗൺസിലിൽ ബിഷപ്പിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷ പ്രസംഗം